Vedtægter for Sindal Golf Klub

§1

Klubbens navn er SINDAL GOLF KLUB, med adresse Volstrupvej 135, 9870 Sindal, og dens hjemsted er Hjørring Kommune.

Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§2

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 3

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

 1. Puslinge (indtil udgangen af det  år, hvori man fuylder 12 år)
 2. Juniorer (indtil udgangen af det år, hvori man fylder 18 år).
 3. Ungseniorer (18 år til udgangen af det år, hvori man fylder 24 år).
 4. Seniorer
 5. Langdistancemedlemmer
 6. Prøvemedlemmer
 7. Passive medlemmer

Ved optagelse i klubben betaler seniormedlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, dog kan der vælges seniormedlemskab uden indskud mod betaling af en årlig højere kontingentsats. Der betales ikke indskud ved klubskifte.De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.Kontingentet og indskud opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Ud over de i § 3 nævnte medlemskategorier kan bestyrelsen oprette Flex-medlemskaber, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt i forhold til markedssituationen. Det er bestyrelsen som til enhver tid fastsætter betingelserne for flex-medlemskab.

Kontingentrestancer ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grundlag for at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når alle restancer er betalt.

Medlemskab er bindende for kalenderåret, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1. december..

§ 4

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Hjørring Kommune hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal offentliggøres via klubbens hjemmeside og ved udsendelse af elektronisk post, med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer i Sindal Golf Klub med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Kun stemmesedler med samme antal navne, som der er ledige poster er gyldige. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse medlemskontingenter og indskud.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 eller 4 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Første suppleant er den der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed eller ved valg uden afstemning trækkes der lod om, hvem der er første suppleant.

Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen, som suppleanter og som revisor er alle stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af varigt forfald af bestyrelsesmedlem, suppleres bestyrelsen med suppleanter (i rækkefølge) som så sidder i den frafaldnes periode ud.

De 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, baneudvalgsformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, heriblandt enten formand eller næstformand.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

§ 8

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben, og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden, begge i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

Mindst ét bestyrelsesmedlem skal være repræsenteret i hvert udvalg, og bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 10

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab fremlægges på klubbens hjemmeside, og i skriftligt form til afhentning på klubbens kontor, senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 11

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spilletsafvikling og opretholdelse af ro og orden inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 12

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

Således vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 26. februar 2018

Som formand                                                       Som dirigent

Kristian Kveiborg                                                  Søren Kirk